Menu

Menu

Pedagogické dokumenty

-      

         

Š     Štátny vzdelávací program pre materské školy.

Filozofia programu vychádza z poznatkov pedagogického výskumu, praktických poznatkov a skúseností pedagogickej obce, zo štúdia kurikulárnej predškolskej problematiky tak domácej ako aj zahraničnej literatúry.

Prostredníctvom programu sa realizuje kontinuálnou na seba nadväzujúcou dennou pedagogickou činnosťou rozvoj osobnostných kvalít dieťaťa v poznaní: samého seba, sveta ľudí, prírody a kultúry. Program je integrovaný do siedmich tematických okruhov:

Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb

-          Školský vzdelávací program „ Materinka“.

Výchovnovzdelávacia činnosť je systematická a plánovaná, realizovaná v súlade so ŠTVP v štátnych predškolských zariadeniach, ktorý schválilo MŠ SR. Naším hlavným cieľom a poslaním je nadväzovať na výchovu dieťaťa v rodine a obohacovať ju o cieľavedomú, systematickú výchovu, zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s jeho vekovými a individuálnymi osobitosťami.  Pedagogické pôsobenie je zamerané na zdravý fyzický rozvoj každého dieťaťa individuálne, na rozvoj jeho intelektu , reči, rozumových a tvorivých schopností, pracovných zručností, socializácie v kolektíve. Učiť deti hrou v bohatom , podnetnom prostredí a všestranne pripraviť deti na školu je našou každodennou prioritou.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola č. 411
    Materská škola č. 411
    90874 Malé Leváre
  • +421 034 7795178

Fotogaléria