Menu

Menu

Krúžková činnosť

Krúžkovej činnosti v MŠ:

 

V súlade s § 4 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. sa v materskej škole v súlade so školským vzdelávacím programom organizuje krúžková činnosť.

Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

Zákonný zástupca dieťaťa je informovaný o:

 • Ponuke krúžkov

 • Časovom zabezpečení

 • Priestorovom zabezpečení

 • Materiálno-technickom zabezpečení

 • Personálnom zabezpečení

 • Finančnom zabezpečení

Bezpečnosť detí: Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľka, ktorá ju zabezpečuje. Ak krúžkovú činnosť vykonáva lektorka so súhlasom zákonných zástupcov, za bezpečnosť detí zodpovedá lektorka.

Cieľom realizácie krúžkovej činnosti, rešpektujúc pritom to, že najúčinnejšou formou, metódou aj prostriedkom krúžkovej činnosti je hra a hrová činnosť , je:

 • Utvárať u detí návyk zmysluplne využívať voľný čas / primárna prevencia pred negatívnymi sociálnopatologickými javmi/

 • Kultivovať a celostne rozvíjať osobnosť dieťaťa

 • Rozvíjať špecifické kompetencie, na ktoré má dieťa predpoklady

 • Viesť deti ku kooperácii, spolupráci

 • Rozvíjať u detí potrebu aktíneho sebarozvoja, sebaregulácie a sebareflexie

O každom krúžku je vedená dokumentácia:

 • Prihláška dieťaťa do krúžku podpísaná rodičom

 • Informovaný súhlas zákonného zástupcu so zaradením dieťaťa do krúžku

 • Evidencia dochádzky do krúžku

 • Plán činnosti krúžku

 • Vyhodnotenie krúžku

 

 

Krúžky v školskom roku 2017/2018

 

Anglický jazyk:  pondelok 15:15-16:00

Náboženská výchova: utorok 9:00 -  9:30 (len predškoláci)

Výtvarna výchova: ​streda 15:00 - 15:45

Nemecký jazyk: ​štvrtok (v dopoludňajších hodinách - všetky triedy)

 

 

Novinky

Kontakt

 • Materská škola č. 411
  Materská škola č. 411
  90874 Malé Leváre
 • +421 034 7795178

Fotogaléria